در قالب ایمپرزا طبق این آموزش میتوان هر فونتی که شما بخواهید اعمال کرد. فونت های زیر نمونه کوچکی از فونت های فارسی موجود در قالب ایمپرزا می باشد.

فونت ایران یکان

فونت بهداد

فونت میترا

فونت نسیم

فونت رویا

فونت تبسم

فونت ترافیک

فونت باران

فونت فانتزی

فونت هما

فونت مروارید

فونت بیروت

فونت تونس

فونت کورش

فونت نازنین

فونت کوفی

فونت شمس

فونت وحید